Ključne informacije o zaštiti privatnosti odnosno osobnih podataka

 

1. Voditelj obrade osobnih podataka:

 

Hrvatsko društvo skladatelja (Berislavićeva 62a, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB 56668956985

 

2. Kontakt službenika za zaštitu podataka na koji možete slati svoje upite jest:

 

Adresa:  HDS, Heinzelova 62a, 10000 Zagreb

Adresa e-pošte:  zastitaprivatnosti@hds.hr

 

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka:


HDS kao voditelj obrade osobnih podataka štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinih poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:

 

 1. izvršenja zakonskih obveza i ovlasti – kada je obrada nužna za ostvarivanje prava kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev
 2. zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo radi zadovoljenja vaših legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes može biti:
 • vođenje sudskih postupaka radi ostvarivanja prava i vođenje evidencije o njima
 • zaštita osoba i imovine
 • ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje proizvode i usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima
 • odgovaranje na upite ili obavljanja svih drugih poslova vezanih uz ostvarivanje i zaštitu autorskih prava
 1. nužnog poštivanja zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti HDS se mora obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza. Primjerice, dužni smo postupati u skladu sa Zakonom o reviziji, Zakonom o udrugama, Zakonom o porezu na dohodak i drugim poreznim propisima itd.  
 2. obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe o zaštiti osobnih podataka, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.

 

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

 

Svrha obrade osobnih podataka određena je zakonom te je Hrvatsko društvo skladatelja (dalje u tekstu: HDS) ovlaštenik ostvarivanja kolektivnih autorskih glazbenih prava, a u svom djelovanju štiti ta prava kako u odnosu na domaći tako i na svjetski glazbeni repertoar sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07; 80/11; 125/11; 141/13; 127/14; dalje: ZAPSP) te Odobrenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, klasa UP/I-034-03/00-020/0005, Ur. broj 559-07/3-07-015 od 27. ožujka 2007. U svrhu obavljanja ove djelatnosti HDS je ovlašten prikupljati osobne podatke kako bi mogao ostvarivati predmetna prava.

 

 

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?

 

HDS se obvezuje čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

 

 • pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka (primjerice računovodstveni servis ili informacijsko komunikacijski servis)
 • nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava, MUP)
 • kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima
 • prilikom ostvarivanja prava podaci o nositeljima prava, njihovim autorskim djelima i udjeli na djelima će biti dostupni međunarodnim organizacijama koje održavaju svjetske baze podataka o nositeljima prava, organizacijama za ostvarivanje prava u drugim državama, pojedinim korisnicima prilikom utvrđivanja korištenih autorskih djela, a s ciljem ostvarivanja prava nositelja prava u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima
 • kada je HDS zakonski dužan dostavljati te podatke.

 

Osobni podaci bit će poslani u druge države samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti ili ako smo s izvršiteljem obrade ugovorili primjerena jamstva ili pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

 

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

 

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:

 

a) temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona);

 

b) ostale osobne podatke, koje nam Vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom popunjavanja obrazaca, prijava, sklapanja ugovora, tijekom trajanja ugovornog odnosa ili na drugi način, a to su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, ovlasti potpisivanja ili zastupanja; pod to ne potpadaju podaci koji su posebno osjetljivi s aspekta zaštite osobnih podataka, posebice podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim uvjerenjima ili svjetonazoru, genetički podaci ili podaci o zdravstvenom stanju;

 

c) podatke o djelima, nositeljima prava na djelima te podaci o udjelima na tim djelima te podaci o  korištenju djela;

 

d) podatke koje prikupljamo putem tzv. kolačića postavljenih u Vaš internet preglednik kao primjerice IP adresa sa koje se pristupa internet stranici, vrijeme pristupanja i slično. Sve informacije o kolačićima dobit ćete pri prvom posjetu internet stranici na temelju kojih možete dati ili uskratiti privolu za upotrebu kolačića koji nisu nužni da bi Internet stranica ispravno funkcionirala. Bitno je naglasiti da se postavke kolačića uvijek mogu podesiti u internet pregledniku.

 

Razdoblje čuvanja

 

Vaše osobne podatke brišemo ukoliko nisu nužni za ispunjavanje gore navedenih svrha, a najkasnije

po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

 

Obrađivanje podataka uz privolu

 

a) U određenim slučajevima je propisana nužnost privole za obradu podataka, a istu možete opozvati u bilo kojem trenutku.

b) Ukoliko povučete određenu privolu, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u predmetne

svrhe.

c) Nakon povlačenja privole možete ponovno dati svoju privolu.

 

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?

 

Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:

 

 1. zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane
 2. zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja
 3. uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa HDS-a
 4. tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom HDS-a za obradu, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe HDS, te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe HDS, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično.
 5. ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost
 6. prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo
 7. podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

 

Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo Vas da se obratite na: HDS, Heinzelova 62a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte:  zastitaprivatnosti@hds.hr HDS će odgovoriti u roku od mjesec dana, osim u iznimnim slučajevima kada je Uredbom propisan drugi rok. Pritužba na obradu osobnih podataka podnosi se nadzornom tijelu na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb. Više informacija o Vašim pravima i zaštiti osobnih podataka možete pronaći ovdje:

 

Uredba EU o zaštiti podataka 2016/679:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

 

Web stranice Agencije za zaštitu osobnih podataka:

http://azop.hr/info-servis/detaljnije/opca-uredba-o-zastiti-podataka-gdpr

 

HDS zadržava pravo izmijeniti ovu Izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni, a što uključuje između ostalog i putem objave na internetskim stranicama HDS-a.

 

U Zagrebu, 22. svibnja 2018.

 

© 2008-2022 Jazz.hr / Hrvatsko društvo skladatelja